Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja pri spletni prodaji (v nadaljevanju Splošni pogoji)

Veljavnost

Spletno prodajo izvaja Planinsko društvo Kranj, Koroška cesta 27, 4000 Kranj, matična št. 5162335000, davčna št. SI87238136 (v nadaljevanju prodajalec). Spletni naslov prodaje je: https://prodaja.pdkranj.si

Ti splošni pogoji poslovanja urejajo spletno prodajo ter pravno in poslovno razmerje med kupcem in prodajalcem glede spletne prodaje. Veljajo za vsako fizično in pravno osebo (v nadaljevanju kupec), ki stopi v poslovno razmerje spletne prodaje s prodajalcem. Za vstop v poslovno razmerje spletne prodaje šteje vsaka elektronska komunikacija skladno z Zakonom  o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) z namenov naročati, spremeniti, odpovedati, preklicati ali kakorkoli drugače urejati ali posegati v poslovno razmerje glede spletne prodaje iz teh Splošnih pogojev.

Vse komunikacije med kupcem in prodajalcem v zvezi s spletno prodajo potekajo elektronsko, po elektronski pošti ali telefonu.

Pravilno in popolno oddano naročilo skupaj s plačilom ter sprejem naročila skladno s temi Splošnimi pogoji velja kot prodajna pogodba, sklenjena med kupcem in prodajalcem.

Ti Splošni pogoji so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti Splošni pogoji se lahko spremenijo: Spremembe Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati naslednji delovni dan po objavi.

Osebni podatki

Prodajalec se zavezuje, da bo zbiral osebne podatke samo za namene prodaje, jih ne bo posredoval tretjim osebam in jih varoval  skladno  z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta ter Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR), vsemi spremembami te Uredbe in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo varstvo osebnih podatkov.

Prodajalec se zavezuje, da bo zagotovil pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se:

 • varujejo prostori, naprave in sistemska programska oprema, na kateri se obdelujejo osebni podatki;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov;
 • onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov: omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov;
 • na zahtevo osebe, za katero zbira osebne podatke, posredoval informacije, katere njegove podatke se zbira, za katero obdobje in namen zbiranja podatkov.

Piškotki

Ob prvi prijavi se pojavi začasni piškotek z namenom ugotoviti, če spletni brskalnik pošiljatelja sprejema piškotke. Ta piškotek se odstrani z zaprtjem brskalnika.

Hkrati se vzpostavijo dodatni piškotki za shranitev prijave in določitev zaslonskih parametrov. Prijava se shrani za dva dneva (dva tedna, če se izbere »zapomni si me«), ekranske nastavitve pa eno leto. Ob odjavi se vsi piškotki zbrišejo.

Kupec lahko izbere, da se njegovi podatki (ime, epošte, spletna stran) shranijo za eno leto, da mu jih ni potrebno pisati vsakič znova.

Če kupec zahteva ponastavitev gesla, bo v epošti za ponastavitev vključen IP naslov.

Do kupčevih podatkov na spletni strani ni možen dostop s strani tretjih, razen preverjanja vsiljive epošte (spam).

Če oseba, za katero se skladno s temi splošnimi pogoji zbirajo osebni podatki, ne zahteva izbrisa, se podatki hranijo dokler prodajalec šteje to za potrebno.

Podatki za spletno prodajo

Ti Splošni pogoji zagotavljajo naslednje podatke za poslovanje s kupci:

 • Podatke o prodajalcu;
 • Podatke o predmetu spletne prodaje, njegovih značilnostih in lastnostih;
 • Podatke o storitvah in načinu spletnega trgovanja ter posredovanja blaga in storitev;
 • Podatke o ceni blaga in storitev, plačilu, evidentiranju plačil in sledenju pošiljk;
 • Podatke o reklamacijah, možnem odstopu in pogojih odstopa od pogodbe.

Cene in plačilo

Cene blaga in storitev so podane v EUR, posebej je prikazan DDV in skupna cena (z vračunanimi morebitnimi popusti in stroški pošiljanja). V spletni trgovini so cene navedene v evrih (EUR) in vsebujejo DDV.

Plačilo za naročeno blago ali storitev se izvede na poslovni račun prodajalca.

Šteje se, da je naročilo končano, ko prodajalec kupcu po elektronski pošti potrdi prejem naročila in popolnega plačila.

Prodajalec kupcu za naročeno blago ali storitev izda račun v pisni obliki, ki ga priloži pošiljki.

Pošiljke

Prodajalec sprejema naročila pošiljk samo za ozemlje Republike Slovenije in bo za dostavo uporabljal Pošto Slovenije ali kurirsko službo. Pošiljke bodo vročene s priporočeno pošto.

Pošiljke bodo praviloma dostavljene najkasneje v treh delovnih dneh po naročilu. Če bo izjemoma dobavni rok daljši, bo prodajalec ob naročilu na to opozoril kupca. Vročanje in obveščanje v primeru nezmožnosti vročitve bo izvedeno skladno s pravili dostavljavca.

Reklamacije in odstop od nakupa

Fizične osebe:

Kupec je dolžan blago pregledati takoj ob prejemu. Če je paket, v katerem je blago poškodovan, ga kupec ne sme odpreti, ampak mora o tem obvestiti prodajalca. Nadalje ravna po navodilih prodajalca, bodisi blago vrne na stroške prodajalca in prejme novo ali vrnitev plačila, če pa prodajalec dovoli, pa paket odpre in v primeru poškodovanega blaga ravna po navodilih prodajalca.

Prodajalec upošteva reklamacije blaga iz odprtega paketa le, če gre za napake, ki niso povezane s poškodbo paketa ali ravnanjem kupca.

Kupec lahko v 14 dneh od prejema blaga odstopi od nakupa, če na svoje stroške vrne neodprt in nepoškodovan paket prodajalcu. Prodajalec mu v tem primeru vrne kupnino najkasneje v 30 dneh od prejema vrnjene pošiljke.

Vrnitev blaga po odprtju paketa ali poškodovanju s strani kupca ni možna.

Pravne osebe:

Pravne osebe, lahko od pogodbe odstopijo po določbah zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Končne določbe

Spore v zvezi s spletnimi nakupi po teh Splošnih pogojih si bosta stranki prizadevali rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev ne bo možna, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.